چراغ هدایت

مفهوم آسمانی ترین عشق رااینجادریابید

نماز حضرت علی (ع)

 

 

 نماز علی(ع)

 

 

 

هنگامی که امام علی (ع)مشغول نمازمی شدگوشش

 

نمیشنیدوچشمش نمیدیدوزمین وآسمان ومافیها ازخاطرش

 

 محومیشدوباتمام وجود توجه خودرابه مبدا حقیقت معطوف

 

 میداشت.

 

درموقع نمازبدنش درمحراب بوداماروحش به سوی خدای رحمان

 

 درپرواز وآنگونه درذات حق فانی میشدکه به کلی ازپیرامون

 

 خودغافل میگشت وچنان که خودفرمود:به چپ وراست توجه

 

نمیکرد وکسانی راکه درطرف چپ وراستش بودند نمیشناخت.

 

 

                                                                 

 

 

  کاربردهای نمازدرعرصه های مادی ودنیوی

 

 

 

کاربردنماز:درحل مشکلات مادی ودنیوی

 

کاربردنماز:درحل مشکلات اجتماعی

 

کاربردنماز:درحل مشکلات فردی

 

فایده نماز:درعلاج امراض روحی وروانی

 

فایده نماز:درعلاج امراض جسمی وشفایافتن ازمرض

 

فایده نماز:دربرطرف ساختن غم واندوه های طاقت فرسا

 

آثارنماز:درطلب یاری واستعانت برآسان شدن هرکار مشکلی

 

آثارنماز:دریافتن گمشده ودستیابی به مرادومقصودخویش

 

آثارنماز:درعلاج وسواس ودورشدن شیطان

 

کاربردنماز:درظفریافتن وچیره شدن بردشمن

 

کاربردنماز:دربرآرده شدن حاجات مهمه

 

فایده نماز:دردفع ظلم ستمگران

 

فایده نماز:درادای دین وقرض های هلاکت بار

 

فایده نماز:درصحت وسلامتی مسافر

 

اثرنماز:درفقروتنگدستی ووسعت رزق

 

و....

 

وبالاخره فواید وآثار وکاربردهای نماز درتمام شئون زندگی

 

 

انسان به طور

 

 

 محسوس ‌ملموس وآشکار بوده وبرای اهل نماز قطعی

 

 

ومشهود است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 13:0  توسط زهره خانوم  |